top

DOKUMENTY
Wymagana dokumentacja:

- do Zespołu Wczesnego Wspomagania:


- opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju;


- do Przedszkola Specjalnego:


- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na poziomie przedszkola (wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną);


- do Zespołu Rewalidacyjno - Wychowawczego:


  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych (wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną);

- do Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej Do Pracy:


  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną);
  • ostatnie świadectwo szkolne (promocyjne lub ukończenia szkoły)

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów:


  • zdjęcie do legitymacji szkolnej
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (o ile uczeń je posiada)
  • Karta zapisu dziecka
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (dla pracowników i emerytów)

Do pobrania wniosek w wersji .pdf pdf

Oświadczenie o dochodach pdf

Koncepcja pracy placówki na lata 2015 - 2020

Koncepcja pracy placówki na lata 2015 - 2020 dostępna jest TUTAJ

Program wychowawczo - profilaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego - Aktualizacja - czerwiec 2021 r.
Procedury