t

O NAS

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW powstało w czerwcu 2004 roku z inicjatywy pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żukowie. Członkami Stowarzyszenia są obecni i byli pracownicy SOSW.

Działalność Stowarzyszenia jest bardzo ściśle związana z działalnością Ośrodka (od maja 2021 r. imienia Biskupa z Miry Swiętego Mikołaja). Współpraca odbywa się na zasadzie partnerstwa i polega na prowadzeniu różnego typu działań na rzecz wychowanków.

Naszymi podopiecznymi są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim, z autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W obecnym roku w jednostkach Ośrodka (Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy) kształci się 132 wychowanków, ponadto 19 – ro wychowanków podlega opiece zespołu rewalidacyjno – edukacyjnego oraz 172 najmłodszych podopiecznych uczęszcza na terapie w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Kilkanaścioro naszych wychowanków porusza się na wózkach inwalidzkich lub wymaga stałej pomocy innych osób. Ponadto w razie potrzeby obejmujemy opieką także rodziny wychowanków.


Kształcenie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych to proces bardzo trudny, długotrwały i kosztowny. Wymaga skoordynowanych działań wielu specjalistów, zastosowania różnorodnych metod i technik oraz sprzętu rehabilitacyjnego.


W Ośrodku zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani oligofrenopedagodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci behawioralni, terapeuci wczesnego wspomagania, organizujący pracę terapeutyczno - dydaktyczną tak, by w jak największym stopniu usprawnić podopiecznych, aby wspierać ich w rozwoju, tworzyć sytuacje umożliwiające im ciągły wzrost umiejętności, wiedzy, poczucia własnej wartości. Do indywidualnych cech i możliwości dzieci dostosowujemy formy i metody pracy, by przyniosły jak najlepsze efekty.


Całokształt działań zmierza do umożliwienia wychowankom porozumiewania się z otoczeniem w jak najpełniejszy sposób, uzyskania jak największej samodzielności i niezależności od innych, uczestniczenia w życiu społecznym na równi z innymi, pełnosprawnymi.Wielu ludzi tak do końca nie uświadamia sobie, jak to jest być osobą niepełnosprawną – przygotowanie posiłku, zakupy, gra w piłkę, spacer do lasu, wyjście do kina – banalne sprawy dla sprawnych są często nieosiągalne dla naszych podopiecznych, czy to przez niesprawność ruchową, niemożność samodzielnego przemieszczania się, czy porozumienia z otoczeniem, czy też niedostateczne zrozumienie świata.


I to właśnie nasza rola – by to zmienić, wykorzystując naszą wiedzę i umiejętności, zasoby Ośrodka i możliwości, jakie daje Stowarzyszenie.


Codzienna działalność Stowarzyszenia to przede wszystkim pokrywanie kosztów wyżywienia wychowanków, którzy mają trudną sytuację materialną oraz dofinansowywanie wszelkiego typu imprez szkolnych (Dzień Dziecka, imprezy kulinarne, Ślubowanie ucznia, konkursy plastyczne itp.), sportowych, kulturalnych, profilaktycznych organizowanych przez Ośrodek, konkursów, projektów, innowacji i programów, które wzbogacają rehabilitację i edukację prowadzoną przez SOSW.

Organizujemy i wspieramy finansowo wyjazdy wychowanków do teatrów, kina, na wycieczki. Corocznie fundujemy paczki świąteczne (żywnościowe), obchody świąteczne oraz współorganizujemy Bal Karnawałowy dla podopiecznych Zespołu Wczesnego Wspomagania oraz Bal Karnawałowy dla uczniów Szkoły Przysposabiającej Do Pracy.


Bardzo istotną częścią działalności Stowarzyszenia jest wspieranie indywidualnych potrzeb podopiecznych – przede wszystkim medycznych i rehabilitacyjnych. Dotychczas zakupiliśmy balkoniki rehabilitacyjne, wózek rehabilitacyjny, dofinansowaliśmy zakup łóżka i wózka inwalidzkiego, okularów, pionizatora, pokryliśmy koszty hipoterapii i terapii behawioralnej. Regularnie zakupujemy leki, cewniki, worki stomijne, okulary, pampersy i inne artykuły medyczne. Pokrywamy koszty specjalistycznych badań. W roku 2012, dzięki finansom zebranym z 1% podatku udało się przeprowadzić operację ścięgien Achillesa jednego w wychowanków.


W razie potrzeby kupujemy leki, odzież, obuwie, artykuły codziennego użytku dla podopiecznych, finansujemy koszty badań medycznych.


W roku 2013, dzięki darczyńcom, finansom uzyskanym z Koncertu Charytatywnego oraz środkom Stowarzyszenia udało się doposażyć nową salę rehabilitacyjną w Ośrodku.


Dzięki dotacjom Gminy Żukowo od 2005 do 2011 roku prowadziliśmy popołudniową świetlicę wsparcia dziennego, a także organizujemy Turniej Gier i Zabaw Ruchowych dla niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego (w tym roku XXVII)


W poprzednich latach corocznie staraliśmy się zorganizować wyjazd na turnus rehabilitacyjny – wychowankowie wyjeżdżali do sanatorium w Jarosławcu, Dźwirzynie oraz Zakopanem. W roku 2014 zorganizowany został tygodniowy wyjazd wychowanków do Bukowiny Tatrzańskiej. Obecnie preferowane przez rodziców są indywidualne wyjazdy.Projekty edukacyjno - terapeutyczne


Bardzo istotną sferą naszej działalności jest realizacja projektów edukacyjno –terapeutycznych, na które zdobywamy dotacje z jednostek samorządowych. Dzięki ich realizacji rozszerzamy swoją pracę dydaktyczno – terapeutyczną. Staramy się, aby nasze propozycje były wartościowe, wspierały rozwój dziecka, doskonaliły i rozwijały jego umiejętności, rozwijały zainteresowania, dawały poczucie satysfakcji z własnego działania. Dzięki projektom uczymy dzieci żeglarstwa, fotografii, umiejętności kulinarnych i aktorskich, usprawniamy je poprzez hipoterapię. Staramy się, by poczuły się nie gorsze od innych.Od roku 2005 zrealizowaliśmy następujące projekty:


- dotowane przez Powiat Kartuski:


- rok 2022- „Być niczym Charles Darwin”
- rok 2022- „Śpiewam, tańczę, maluję - zdobywam wiedzę”
- rok 2022- „Zdobywamy szczyty”
- rok 2021- „Pani Aniu, Pani Kasiu - co słychać w świecie?”
- rok 2021- „Aktywne słuchanie muzyki”
- rok 2021- „Lubię majsterkować”
- rok 2019 - „Kręci nas Teatr” – program twórczego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- rok 2019 - „Zrobię to sam – być jak Adam Słodowy”
- rok 2018 - ‘„Teatralno-Muzyczna Odyseja Kosmiczna” - program twórczego rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną’
- rok 2018 - „Artyści na start ”- warsztaty techniczno-modelarskie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- rok 2017 - „Trzy x A - animator, aktor, artysta”- warsztaty teatralne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- rok 2016 - "Czas wolny wychowanka"
- rok 2016 - "W świecie teatru"
- rok 2015 - "Kurtyna w górę"
- rok 2014 - „Kaszëbsczi teatrownice”– animacja teatralna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
- rok 2014 - „Europa od kuchni”– kontynuacja projektu „Cztery pory roku...”
- rok 2013 - „Cztery pory roku w szkolnej kawiarence - animacja społeczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną; kształtowanie samodzielności oraz postaw społecznych”
- rok 2011 - „Koń i ja”- zajęcia hipoterapeutyczne sposobem na poprawę sprawności psychofizycznej dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i autyzmem.”
- rok 2011 - „Młody Fotoreporter” - nabywanie umiejętności obserwacji i dokumentowania otaczającej rzeczywistości, kształtowanie postaw badawczych i twórczych młodzieży ponadgimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną.”
- rok 2010 - „Bliżej Bałtyku- kształtowanie postaw badawczych, proekologicznych i twórczych młodzieży ponadgimnazjalnej z niepełnosprawnością intelektualną”.
- rok 2009 - „Obcowanie z pięknem przyrody i architektury w Parku Oliwskim jako terapeutyczna metoda pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną”
– lata 2009 – 2013 - pięć edycji projektu „Spotkania żeglarskie”
– rok 2008 - "ATRETERAPIA – mój region w barwach i dźwiękach”– dotowany przez Wojewodę Pomorskiego;
- rok 2006 - "Żukowo na fotografii - miejsca, których nie znamy" – dotowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności – konkurs „Równać szanse”


- dotowane przez Gminę Żukowo:


- rok 2022 - „Swego nie znacie... Legendy żukowskie oczami dzieci ze spektrum autyzmu
- rok 2022 - „Jesteśmy wśród Was - Kolorowo, Balonowo”- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
- rok 2019 - „Jesteśmy wśród Was - Podróż do Krainy Bajek”- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
- rok 2018 - „Jesteśmy wśród Was - Mamo, Tato, bawcie się z nami!”- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
- rok 2017 - „Jesteśmy wśród Was - bawimy sie razem”- Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka
- rok 2016 - Festyn Integracyjny „Jesteśmy wśród Was - Sztuka łączy wszystkich”- integracyjne warsztaty plastyczne w plenerze.
- rok 2015 - Festyn Integracyjny „Jesteśmy wśród Was” z okazji Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
- od 2005 do 2011 - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz wsparcia dziennego
- Turnieje Gier i Zabaw Ruchowych - rokrocznie - w roku 2022 - XXVII


- dotowane przez Gminę Kartuzy:

- rok 2015 - „Muzyka pobudza zmysły”- dotowane przez PFRON:


- rok 2019 - "Z gościną wśród malowniczych miast i ciekawych miejsc Polski – wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Torunia"
- rok 2018 - "Hej Mazury, jak wy cudne – wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Sasku Małego"
- rok 2017 - "Na Piastowskim Szlaku – wyjazd turystyczno-rekreacyjny do Biskupina"
- rok 2014 - "Wyjazd turystyczno – rekreacyjny do Bukowiny Tatrzańskiej"

Wszystkie te działania możliwe są dzięki dotacjom, darowiznom i przede wszystkim finansom z odpisu 1% podatku od osób fizycznych. Zaznaczyć należy, że pieniądze uzyskane z 1% w całości przeznaczamy na potrzeby podopiecznych – koszty administracyjne ponosimy w minimalnym, niezbędnym zakresie (średnio 1500 zł rocznie), pokrywając je ze składek i darowizn.Program "Za życiem"W lutym 2019 roku przystąpiliśmy do przetargu na prowadzenie zajęć terapeutyczych wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

W ramach przetargu przedstawiliśmy najkorzystniejszą ofertę i podpisaliśmy umowę z SOSW na prowadzenie następujących usług:

  • zajęcia terapeutyczne z logopedą
  • zajęcia terapeutyczne z psychologiem
  • zajęcia terapeutyczne z fizjoterapeutą
  • zajęcia terapeutyczne z oligofrenopedagogiem
  • Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem (praca z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju)
  • Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem w zakresie integracji sensorycznej
  • Zajęcia terapeutyczne z surdopedagogiem
  • Zajęcia terapeutyczne z oligofrenopedagogiem z wykorzystaniem metod wielozmysłowego poznawania świata

Do prowadzenia terapii zatrudniliśmy wykwalifikowanych terapeutów.

Program prowadzony był w ramach działalności odpłatnej, nie zarabialiśmy na prowadzeniu zajęć.


Program "Za życiem" prowadziliśmy także w roku 2020, 2021, 2022 i prowadzimy obecnie (także w wyniku otwartego przetargu).

Sprawozdania finansowe i merytoryczne dostępne są pod adresem:


https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/- baza sprawozdań organizacji opp

inne informacje:
http://bazy.ngo.pl

Kontakt:
Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym
Wychowankom SOSW
ul. Gdyńska 7 a, 83 – 330 Żukowo
58 681 83 71
stowzukowo@wp.pl

Konto organizacji:
Bank Spółdzielczy w Tczewie o/Żukowo
IBAN 15 8345 1029 0204 3836 2000 0001